Jak w praktyce wygląda wizyta u notariusza?

By HomeDeal | 2017-01-27

Wiemy już, że podpisanie umowy u notariusza jest jednym z etapów zarówno sprzedaży jak i zakupu nieruchomości. Punkt widzenia zależy naturalnie od tego czy pieniądze otrzymujemy czy wydajemy. Notariusz jest jednak neutralnym uczestnikiem procesu kupna-sprzedaży. Czuwa na straży przestrzegania prawa, dobrych obyczajów i porządku prawnego.

Pytanie brzmi: jak w praktyce „wygląda” podpisanie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości u notariusza?

Opiszemy sytuację, w której wszystkie potrzebne do podpisania umowy dokumenty zostały do biura notarialnego dostarczone i nie było w nich zawarte nic co stałoby na przeszkodzie do zawarcia umowy. Strona praktyczna podpisania umowy jest taka sama dla umowy przedwstępnej i przenoszącej własność (ostatecznej).

Strony pojawiają się w siedzibie rejenta w umówionym dniu o ustalonej przez strony godzinie. Obsługa sekretariatu zapytuje przychodzących o to w jakiej sprawie przybyli. Wtedy są zwykle kierowani prosto do sali, w której zostanie podpisana umowa lub proszeni o poczekanie określonej ilości czasu w wyznaczonym miejscu.
Po przejściu do sali i przybyciu notariusza następują kolejno czynności notarialne. Niejednokrotnie chwile wcześniej pada zapytanie o zwyczajowe: wodę, herbatę, kawę.

Notariusz potwierdza obecność wszystkich osób, które powinny stawić się do podpisania umowy. Prosi o okazanie dowodów (dowodem tożsamości są: dowód osobisty lub paszport, nie jest nim prawo jazdy). Potwierdza, że w umowie znajdują się dokładne dane z dowodów osobistych.

Jeśli wszystkie dane są zgodne, przystępuje do odczytania aktu notarialnego. Notariusz czyta treść aktu notarialnego “na głos”. Jest to forma zapytania-potwierdzenia dla stron umowy. Jeśli jakikolwiek zapis nie jest zgodny z ustaleniami lub wolą stron, każda osoba może zgłosić sprzeciw lub zadać pytanie rejentowi. W takim przypadku notariusz wyjaśnia zapis i sytuację. Dalsze czytanie treści umowy odbywa się tylko jeśli strony wyrażą na to zgodę. Często podczas czytania notariusz zadaje pytania stronom: czy to się zgadza? tak? Potwierdza za każdym razem treść umowy i to, że wszyscy rozumieją zapisy umowy.

Jeśli którakolwiek ze stron nie zgadza się z zapisami, zgłosi sprzeciw czytanie umowy zostaje przerwane. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, do zawarcia umowy nie dochodzi.

Jeśli cała treść umowy zgadza się z ustaleniami, w trakcie czytania nikt nie zgłosi sprzeciwu, wszyscy potwierdzą treść umowy z notariuszem, rejent udaje się z przeczytaną umową do sekretariatu. Tam naniesione zostają poprawki redakcyjne, ewentualne korekty zgłoszone przez strony w trakcie czytania umowy, literówki oraz inne drobne korekty. W sekretariacie przygotowywana jest również odpowiednia ilość wypisów. O liczbę wypisów, które należy przygotować notariusz pyta zwykle przed udaniem się do sekretariatu.

Po powrocie notariusz jeszcze raz zapytuje strony czy wszystko jest w porządku i czy umowa będzie podpisywana (np. czy doszło do przekazania zaliczki lub zadatku jeśli było to przewidziane w umowie).
Następuje złożenie podpisów pod umową.

Zwykle rejent gratuluje stronom i zaprasza do sekretariatu gdzie następuje dokonanie odpowiednich płatności. Po wniesieniu opłat wydawane są wypisy, umieszczone w teczkach kancelarii notarialnej.
Następuje pożegnanie z notariuszem i obsługą sekretariatu.

Dalsze czynności leżą po stronie stron umowy.

Jakie dokumenty są potrzebne do dokonania transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości (mieszkania)? Czyli niezależnie od tego czy kupujemy czy sprzedajemy mieszkanie.
Co musi znaleźć się w kancelarii notarialnej aby umowa została podpisana i zatwierdzona przez rejenta? Jakimi informacjami musi dysponować rejent? O tym tutaj