Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady działania serwisu pod adresem www.homedeal.pl, którego istotą działania jest oferowanie i / lub obsługa zleceń związanych z rynkiem obrotu nieruchomościami oraz usług towarzyszących temu procesowi.

§ 1. Definicje

 1. Serwis – oznacza serwis internetowy zawierający oferty usług, porady, artykuły, publikacje, materiały, dostępny pod adresem URL: www.homedeal.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu oraz każdym, który go zastąpi. Serwis umożliwia zakup i sprzedaż usług oraz towarów, wymianę informacji, realizację zleceń powiązanych z obsługą rynku nieruchomości.
 2. Właściciel – Alteum Sp. z o.o., Chmielna 2, 00-020 Warszawa, KRS 0000364620, zwana dalej homedeal.pl lub Alteum lub Właściciel.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 4. Usługi – określone niniejszym Regulaminem Usługi świadczone przez homedeal.pl lub / i kooperantów homedeal.pl na rzecz Użytkowników za wynagrodzeniem.
 5. Towary – określone niniejszym Regulaminem Towary oferowane przez homedeal.pl lub / i kooperantów homedeal.pl na rzecz Użytkowników za wynagrodzeniem.
 6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada dostęp do usług oferowanych przez homedeal.pl i / lub jego kooperantów i zaakceptowała treść niniejszego regulaminu.
 7. Cennik – ustalone przez homedeal.pl lub homedeal.pl i kooperantów opłaty za oferowane usługi.
 8. Kooperant – podmiot, który za pośrednictwem Serwisu oferuje sprzedaż usług lub towarów lub / oraz ich wykonanie.
 9. Netykieta – niespisane zasady przyzwoitego zachowania w sieci Internet, wynikające z ogólnych zasad przyzwoitości przykładowo dotyczące zakazu używania wulgaryzmów, wielokrotnego powielania tych samych treści oraz inne.

§2. Reguły i zasady ogólne.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu homedeal.pl.
 2. Regulamin określa zasady działania, zamawiania i dostępu do towarów oraz usług oferowanych przez Serwis, a świadczonych przez jego Kooperantów oraz sam Serwis.
 3. Serwis ma zasięg ogólnopolski.
 4. Homedeal.pl zastrzega sobie prawo oferowania towarów i usług na określonym terytorium lub terenie

§3. Reguły uczestnictwa.

 1. Użytkownikiem Serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu.

§4. Rejestracja użytkownika.

 1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z homedeal.pl dokonywana jest po podaniu imienia, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), adresu siedziby, imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z homedeal.pl adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza „rejestruj” przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, określone w procesie rejestracji.
 5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez homedeal.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z prawem polskim (np. Ustawą o Ochronie Danych Osobowych).
 6. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu homedeal.pl adresu e-mail (na przykład w celu uzyskania informacji o najnowszych ofertach), wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez homedeal.pl w celach statystycznych i marketingowych jak również celem wykonania zleconych usług, w tym na przekazywanie danych Kooperantom usług, na jakie użytkownik wyraził zapotrzebowanie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z prawem polskim.
 7. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez stronę internetową homedeal.pl. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych homedeal.pl dopiero po zakończeniu korzystania z Serwisu lub usług oferowanych przez homedeal.pl.
 8. Wniosek o usunięcie danych z serwisu można wysłać bezpośrednio na adres: ja@homedeal.pl.
 9. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.

§5. Konta Użytkownika i bezpieczeństwo Serwisu.

 1. Homedeal.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów lub nie przestrzega zasad Netykiety.
 2. Homedeal.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla homedeal.pl.
 3. Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba lub usunięta z Serwisu, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody homedeal.pl.
 4. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą do obejścia lub łamania postanowień niniejszego Regulaminu. W razie stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji dodatkowe konta będą automatycznie usuwane z Serwisu bez potrzeby wyrażenia na takie działania zgody Użytkownika.
 5. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom. W razie stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji dodatkowe konta będą poddane procedurze bezpieczeństwa nadmienionym w punkcie 1, bez potrzeby wyrażenia na takie działania zgody Użytkownika.
 6. W przypadku stwierdzenia przez homedeal.pl, że Użytkownik dopuszcza się działań mających na celu utrudnianie lub destabilizowanie działania Serwisu, homedeal.pl zastrzego sobie prawo do natychmiastowego wdrożenia środków zaradczych nadmienionych w punkcie 1.

§6. Reklamacje.

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia usług podmiotowi świadczącemu usługę za pośrednictwem Serwisu, z którym zawarł umowę poprzez zgłoszenie nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej ja@homedeal.pl, niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.
 2. Homedeal.pl zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do rozwiązania zgłoszonych nieprawidłowości.
 3. Homedeal.pl zastrzega sobie prawo do przystąpienia do sporu w charakterze mediatora w przypadku zawarcia umowy pomiędzy kooperantem serwisu a użytkownikiem, celem polubownego uzgodnienia formy i zakresu rekompensaty.
 4. Odpowiedzialność homedeal.pl za usterki techniczne Serwisu ograniczona jest do kwoty poniesionej przez Zleceniodawcę.
 5. Serwis homedeal.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii usług telekomunikacyjnych – operatora lub z powodów działania siły wyższej.
 6. W przypadku, w którym Właściciel nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Kooperantem a Użytkownikiem, nie ponosi odpowiedzialności tytułem zawartych umów oraz ich należytego wykonania.
 7. Właściciel lub Kooperant dla zamówionej usługi odpowiada za szkodę poniesioną przez Użytkownika w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi; w zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia z tytułu wykonania Usługi lub opłaty wniesionej przez Użytkownika, nie odpowiada zaś za utracone korzyści (lucrum cessans).

§7. Zamawianie usług.

 1. Usługi są odpłatne – wg. cennika homedeal.pl.
 2. Usługi i towary proponowane na stronach serwisu homedeal.pl mogą być dostępne tylko na określonym terytorium Polski.
 3. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu zawrzeć umowę zlecenia na wykonanie usługi dostępnej oraz opisanej na stronach serwisu homedeal.pl.
 4. Użytkownik może zawrzeć za pośrednictwem Serwisu umowę kupna-sprzedaży towaru dostępnego oraz opisanego na stronach serwisu homedeal.pl.
 5. Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz zamówienia, dostępny dla każdej usługi lub towaru na stronach serwisu homedeal.pl.
 6. Umowa zlecenia wykonania usługi wchodzi w życie z dniem dokonania płatności lub podpisania umowy i jest potwierdzona mailem przesłanym na adres e-mail przypisany do profilu lub podanym przez Użytkownika.
 7. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kooperantem serwisu, dokonanie płatności oznacza zdeponowanie środków w Serwisie. Właściciel serwisu przekazuje środki pieniężne należne Kooperantowi po wykonaniu zlecenia, po potwierdzeniu jego wykonania przez Kooperanta i Użytkownika. Potwierdzenie dokonywane jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. mail-em) lub telefonicznie. Milczenie Użytkownika w kwestii wykonania zlecenia przez Kooperanta przez 5 dni roboczych od potwierdzenia wykonania zlecenia przez Kooperanta, skutkuje wypłatą środków Kooperantowi przez Serwis.
 8. Termin realizacji usług wynosi do 5 dni roboczych chyba, że co innego wynika z opisu usługi, natury wykonywanej usługi, ustaleń poczynionych między Kooperantem, a Użytkownikiem lub ustaleń poczynionych między Serwisem, a Użytkownikiem.
 9. Rozpoczęcie realizacji usługi następuje z dniem zaksięgowania płatności na koncie Serwisu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany mailem przesłanym na adres email przypisany do profilu Użytkownika lub z dniem ustalonym pomiędzy Użytkownikiem a Kooperantem lub z dniem w którym następuje kontakt pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem lub Kooperantem.
 10. Podany w Regulaminie termin realizacji usługi liczony jest od następnego dnia roboczego, liczonego od dnia zaksięgowania płatności na koncie Serwisu lub ustalonym pomiędzy Kooperantem a Użytkownikiem.
 11. W przypadku konieczności dostarczenia danych przez Użytkownika, celem realizacji usługi lub sprzedaży towaru, termin realizacji liczony jest każdorazowo od ostatniej otrzymanej odpowiedzi Użytkownika.
 12. W przypadku odstąpienia przez Kooperanta od realizacji zleconej usługi lub sprzedaży towaru, z przyczyn niezależnych od Serwisu przed jej realizacją, Użytkownik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty bezpośrednio od Serwisu.
 13. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Serwis w celach reklamowych i marketingowych wykonanych usług przez Serwis lub Kooperantów i udostępniania ich na stronie internetowej Serwisu i mediach społecznościowych.
 14. W szczególnych okolicznościach Kooperant jak i Serwis mają prawo do odmowy wykonania usługi lub przedstawienia klientowi alternatywnej wyceny wykonania usługi. W przypadku braku akceptacji wyceny ze strony klienta wpłacone przez klienta środki podlegają zwrotowi.
 15. Co do zasady cena usługi określona na stronach serwisu (w tym podsumowaniu zamówienia) jako „0 zł” lub “za darmo” oznacza, iż cena usługi określana jest po dokonaniu zamówienia lub po przeprowadzonej konsultacji z klientem.

§8. Dostępne formy i zasady płatności.

 1. Rozliczenia transakcji mogą być prowadzone są za pomocą:
  a. transakcji kartowych;
  b. przelewem elektronicznym tradycyjnym, bezpośrednim na konto serwisu.;
  c. e-przelewem za pośrednictwem zewnętrznego serwisu oferującego obsługę płatności online.
 2. Każdy Użytkownik, który dokona płatności po zrealizowaniu usługi lub po dostawie towaru może pobrać fakturę ze swojego panelu użytkownika, która potwierdzi zakup usługi lub towaru oferowanych przez Serwis.
 3. W przypadku pobrania zaliczki za zamawianą(e) usługę(i) pobrana kwota zaliczana jest na poczet ceny ustalonej po przeprowadzonej konsultacji z klientem.
 4. W przypadku, w którym po przeprowadzonej konsultacji klient nie zdecyduje się na zakup usługi, zaliczka zwracana jest w terminie 7 dni roboczych od potwierdzenia przez klienta informacji o rezygnacji z zamówienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, formularz kontaktowy).

§9. Postanowienia końcowe.

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu na rzecz innego podmiotu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami Serwisu należą do Właściciela.
 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych przez Serwis lub Kooperanta. Rezygnacji należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać na adres pocztowy: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, lub na adres e-mail: ja(at)homedeal.pl. Rezygnację można złożyć tylko przed wykonaniem usługi. Rezygnacja nie będzie skuteczna w przypadku wykonania usługi lub w trakcie jej realizowania.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług pod warunkiem poinformowania o zmianie Użytkowników co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem ich w życie poprzez umieszczenie informacji w panelu Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Serwis w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis lub Kooperanta na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie www.homedeal.pl.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.

§10. Usługi i towary dostępne w serwisie.

Lista oferowanych towarów i usług dostępna pod adresem internetowym: www.homedeal.pl.

Prawa konsumenta

Akceptując regulamin oświadczam, że przed rozpoczęciem świadczenia przez Przedsiębiorcę zostałem, poinformowany, iż po wykonaniu przez niego pełni usług, na podstawie mojego żądania o wykonaniu usług przed upływem terminu do odstąpienia, utracę prawo odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Akceptując regulamin oświadczam, że znany jest mi fakt, iż mogę zażądać, aby wykonywanie usług rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc przed upływem 14 dni od dnia zawarcia przez mnie umowy z Przedsiębiorcą.

Akceptując regulamin potwierdzam udzielenie mi informacji w wykonaniu obowiązku określonego w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, udziela się Zamawiającemu, będącemu konsumentem, następujących informacji:

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Alteum Sp. z o.o.; Chmielna 2, 00-020 Warszawa; KRS 0000364620, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), z podaniem daty i rodzaju zawartej umowy oraz danych Zamawiającego.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Alteum Sp. z o.o. zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Informacja dla Konsumenta zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa
(podstawa prawna: art. 12 ustawy o Prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku)

Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, potwierdzonego w formie pisemnej (także mailem) zgodnie z art. 15 ustawy o Prawach konsumenta, zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku spełnienia całej usługi Konsument utraci uprawnienie od odstąpienia od umowy.

4. Kontakt z przedsiębiorcą
Adres do korespondencji: Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, ja(at)homedeal.pl.